Om alles lekker soepel en makkelijk te laten verlopen en om voor iedereen de duidelijkheid te verschaffen die hiervoor nodig is volgen hieronder de regels zoals we die met elkaar afspreken.

De Lessen

De Lessen worden gegeven in Nieuw Loosdrecht in sportzaal Eikenrode aan de Laan van Eikenrode te Loosdrecht. De lessen worden verzorgd onder deskundige leiding en zijn ingedeeld volgens een rooster op basis van leeftijd..

De Selectie

Plaatsing in de selectie vindt uitsluitend plaats door de leiding. Dit uiteraard in goed overleg met de ouders/verzorgers, mede  in verband met een hogere contributie door meer trainingsuren en verplichte deelname aan wedstrijden.

Vakanties

De vakanties lopen in de regel parallel aan de vakanties van de scholen in de gemeente Loosdrecht.

Contributiebedragen

De contributie wordt per seizoen geheven en in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie is afhankelijk van de lessen waaraan wordt deelgenomen! Het contributie jaar loopt van 1 september tot 1 juli van het volgende jaar. Voor meer detailinformatie over de contributie klik op Contributie.

De bedragen zijn inclusief het bondsgeld van de KNGU. Wedstrijdgelden worden apart doorberekend. Voor leden buiten de gemeente Wijdemeren krijgen we geen subsidie. Dit zullen we doorberekenen.

We hanteren een jaarcontributie en u krijgt via de mail eenmalig een factuur voor de contributie.

De eerste inschrijving

Bij eerste inschrijving is een inschrijf bedrag van  € 20,00 verschuldigd

De Algemene Ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering vindt ieder jaar plaats. De vereniging doet tijdens de vergadering verslag van haar werkzaamheden, brengt een financieel verslag uit en het beleidsvoornemen wordt aan de leden aangeboden. U ontvangt een uitnodiging voor de ALV

Beëindigen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan, in verband met de voorbereidingen en de verwerking van facturen, uitsluitend schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie, tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van het eerstvolgende seizoen, dus uiterlijk 1 september. Bij tussentijdse beëindiging is er geen mogelijkheid tot restitutie van de reeds betaalde contributie. De enige uitzondering hierop kan zijn een aantoonbaar medisch probleem, waardoor deelname aan de lessen onmogelijk wordt.

Het contributie jaar start altijd op 1 september !!! Wanneer niet voor deze datum wordt opgezegd zal het volledige contributiebedrag in rekening worden gebracht in verband met gemaakte kosten, o.a. bondscontributie.