• Slider afbeelding

Veilig Sportklimaat

Wij vinden dat iedereen moet kunnen genieten van sport. Wij willen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt bij ons en zichzelf kan zijn.  Dit houdt onder andere in dat wij ons inzetten om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen.

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zaken als onder andere pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, geweldpleging, overmatig drankgebruik en drugsgebruik. Het is belangrijk deze zaken bespreekbaar te maken en in voorkomende gevallen elkaar erop te kunnen aanspreken.

GV NILO hanteert gedragsregels voor begeleiders zoals bijvoorbeeld de gedragsregels zoals NOC*NSF die heeft opgesteld. Deze gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Alle trainers en assistenten hebben een contract met de vereniging waarin ze aangeven de volgende gedragsregels te respecteren:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of (seksuele) intimidatie tegenover de sporter
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten en behandeld de sporter met respect.
 7. De begeleider zal tijdens training en tijdens wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Maar ook ouders spelen een belangrijke rol in het creëren van een veilig sportklimaat. Natuurlijk wil elke ouder dat hun kind met plezier naar de vereniging gaat om te sporten. Dat plezier, daar draagt niet alleen de trainer aan bij. Ook de ouder speelt een cruciale rol! Ook hier geldt dat als trainers of assistenten merken dat de invloed van ouders nadelig is voor de ontwikkeling van een sporter dit ter sprake moet worden gebracht.

Tenslotte vragen we als GV NILO van alle leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van de volgende gedragsregels:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 10. Ik blijf rustig op de tribune tijdens trainingen en zorg ervoor dat ik de trainingen niet onnodig stoor.
 11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 14. Als iemand mij lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 15. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 16. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers

Een goed aannamebeleid kan problemen voorkomen. Daarom hanteren we als GV NILO onderstaande stappen bij het aannemen van nieuwe medewerkers en vrijwilligers:

 • Wij houden een (of meerdere) kennismakingsgesprek(ken)
 • Wij eisen van al onze medewerkers en vrijwilligers een Verklaring van Goed Gedrag (VOG)
 • We maken de begeleider lid van de KNGU
 • We stellen een contract op zodat de vrijwilliger bekend is met de gedragsregels (zie hierboven).

 

Vertrouwens(contact)persoon (VCP)

Onze externe VCP is voor onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hier met een onafhankelijk persoon over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil me iemand die bekend is binnen de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, trainers, vrijwilligers, bestuur etc.

De taken van de VCP omvatten:

 • Eerste opvang/aanspreekpunt
 • Bespreekbaar maken van een bepaald thema
 • Advisering voor de betrokkenen
 • Eventueel doorverwijzing naar de contactvertrouwenspersoon van de KNGU.

Bij GV  NILO is Elisa van den Berg onze vertrouwenscontactpersoon. Zij is te bereiken via (vertrouwenspersoon@gvnilo.nl)

Als je onze vertrouwenscontactpersoon onverhoopt niet kunt bereiken of als er andere redenen zijn om buiten de vereniging je (hulp-)vraag te stellen, dan kun je ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de KNGU. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar. Je kunt hen mailen (vertrouwenscontactpersonen@kngu.nl) of bellen (Henriët van der Weg 06-22663522 / Monique Streefkerk 0621410802).